امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ

نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان- ایران.

2 دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش‌های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه‌دیدهای میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش،[1] اخلاق اجتماعی،[2] حقوق پزشکی،[3] حقوق ورزش،[4]  فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل‌بررسی است. جایگاه فقهی این مسئلۀ پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع‌شناسانه و هنجاری قابل‌بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به‌ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین‌المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن‌ که ازنظر فقهی قابل‌بحث است، توجه می‌ورزد. نگارندگان این مقاله می‌کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم‌کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش‌های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام‌مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب‌زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن دربارۀ ضرر و نیز با توجه به ‌قاعدۀ لا ضرر می‌توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد.
     روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق در دانش‌هایی همچون فقه، اصول و فلسفۀ حقوق، قرن‌ها به کار می‌بسته‌اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار‌ناپذیر دارد و ازاین‌روست که فقیه یا حقوق‌دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می‌کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده‌ها و افکار بهره بگیرد. به‌کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه‌ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Using the Lā Ḍararr Principle in the Analysis of Doping Event

نویسندگان [English]

 • Zeinab Mirzaee 1
 • Mahdi Movahedi Moheb 2
1 Ph.D Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law at Semnan University. Zmirzaee20@gmail.com
2 Associate Professor of Islamic Law Department at Semnan University. Semnan- Iran; (Corresponding Author
چکیده [English]

Doping in its various forms is one of the new challenges in modern human life and society. It can be studied from various interdisciplinary and multidisciplinary perspectives such as sports medicine, social ethics, medical law, sports law, social jurisprudence and criminal law. The jurisprudential position of this complex issue can also be studied from various conceptual, thematic and normative perspectives. This study first, focusing on several definitions, especially the definition of the Medical Commission of the International Doping Committee, discusses what doping is, and then pays attention to its common examples that can be discussed from a jurisprudential point of view. By using a new research design and conceptualization, that is by focusing on an existing harm in doping ("Ḍararr"), the authors in this study try to raise new questions that will systematize and clarify the jurisprudential-legal understanding of the doping issue. In this study, focusing on the harmful nature of doping, we will seek an answer to the question of how to discover its obligatory ruling based on jurisprudential sources and reasons, such as the Qurʼānīc verses about Ḍararr (harm), and also based on the Lā Ḍararr principle. The method of this study is the analytical-conceptual that Fuqahā, jurists and legal philosophers have used for centuries in the field of jurisprudence, principles and philosophy of law. In this method, the clarity, accuracy and transparency of the concepts and issues have a fundamental and undeniable role, and this is why the faqīh or jurist tries as much as possible to discover the nature of the problem and its answer, and this is why the faqīh or jurist, to find the nature of the problem and its answer as much as possible, tries to use the tools of analysis, analysis and minimization of ideas and thoughts. The following text is tied to the use of existing textual and library sources - mainly Shia jurisprudence sources and sources related to sports law. So far, no independent book or article has been written about this topic, i.e. the connection between the Lā Ḍararr principle and doping. The innovation of this research in posing new questions, branches and divisions (such as exclusivity or inclusion of Ḍararr, knowledge and ignorance of the Ḍararr of doping, specific-particular Ḍararr of doping, amount of Ḍararr and the issue of non-existential affairs) as well as using the conceptual-analytical capacities of the Lā Ḍararr principle in understanding the the emerging issue of doping. Most of the examples, branches and arguments of this study do not have a history in legal articles and books about doping and are new, therefore, it can be an example for the output and ramification of one science (the Principle of jurisprudence) for another science (sports law). In addition, our claim is that the various dimensions and angles of this study can be helpful in explaining the jurisprudence of doping.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Doping
 • Lā Ḍararr Principle
 • Principles of Jurisprudence
 • Jurisprudence of Shīʻah
 • Sport Laws
 • Ḍararr Concept

عنوان مقاله [العربیة]

إمکانیة استخدام قاعدة لاضرر فی تحلیل ظاهرة المنشطات

چکیده [العربیة]

تعد المنشطات بأشکالها المختلفة هی واحدة من التحدیات الجدیدة فی الحیاة الاجتماعیة للإنسان الحدیث، والتی یمکن دراستها من وجهات نظر بین التخصصات ومتعددة التخصصات المختلفة مثل؛ الطب الریاضی (sport medicine) والأخلاق الاجتماعیة (social ethics) والقانون الطبی (medical law) وقانون الریاضة (sport law) والفقه الاجتماعی والقانون الجنائی.

کما أن المکانة الفقهیة لهذه المسألة المعقدة تمکن دراستها من وجهات نظر مختلفة.

ترکز هذه الدراسة أولاً على عدة تعریفات، لا سیما تعریف اللجنة الطبیة لدى اللجنة الدولیة للمنشطات، ویناقش ماهیة المنشطات، ثم تتناول الأمثلة الشائعة التی یمکن مناقشتها من وجهة نظر فقهیة.

یحاول المؤلفان فی هذه الدراسة وباستخدام تحلیل مفاهیمی جدید (أی: بالترکیز على الضرر الموجود فی المنشطات "الضرر" )، إقامة أسئلة جدیدة تجعل الفهم الفقهی - القانونی لمسألة المنشطات منهجیًا وواضحًا.

سنبحث فی هذه المقالة بالترکیز على الطبیعة الضارة للمنشطات، عن إجابة لهذا السؤال وهو: کیف یمکن لنا کشف الحکم التکلیفی للمنشطات علی أساس المصادر والدلائل الفقهیة، مثل الآیات القرآنیة فی الضرر، وکذلک قاعدة "لا ضرر".

منهج هذا البحث هو نفس المنهج التحلیلی-المفاهیمی (analytic-conceptual) الذی استخدمه الفقهاء وعلماء القانون والفلاسفة القانونیون لقرون عدة فی مجال الفقه والأصول وفلسفة القانون.

یلعب فی هذه الطریقة، الوضوح والدقة والشفافیة للمفاهیم والقضایا دورًا أساسیًا لا یمکن إنکاره. ولهذا یحاول الفقیه أو القانونی قدر الإمکان استخدام أدوات التحلیل والتدقیق وتجزئة الأراء والأفکار، لاکتشاف ماهیة المسألة وإجابتها.

هذا ویرتبط تطبیق واستخدام هذا الأسلوب، فی هذه المقالة، باستخدام المصادر النصیة والمکتبة الموجودة. ( - مصادر الفقه الشیعی بشکل رئیسی والمصادر المتعلقة بقانون الریاضة – )

لم تکتب حتى الآن عن موضوع " علاقة قاعدة لاضرر والمنشطات" مقالة أو کتاب مستقل.

یتمثل ابتکار هذه الدراسة فی طرح أسئلة وفروع وأقسام جدیدة (مثل اختصاص الضرر أو شموله، والمعرفة والجهل بضرر المنشطات، ضرر الشخصی / النوعی للمنشطات، ومقدار الضرر، الأحکام العدمیة) وکذلک استخدام القدرات المفاهیمیة التحلیلیة (conceptual-analytic potentials ) لقاعدة لاضرر فی فهم مسألة المنشطات الجدیدة.

معظم الأمثلة والفروع والحجج فی هذه المقالة لیس لها سابقة فی المقالات والکتب القانونیة حول المنشطات وهی مبتکرة وجدیدة ، لذلک یمکن أن تکون مثالاً لمخرجات ونتائج (ramification) علم واحد (قواعد الفقه) لعلم آخر (قانون الریاضة).

إضافة إلى ذلک، فإننا ندعی أن أبعاد هذه المقالة وزوایاها المختلفة یمکن أن یکون حلاً فی طریقة تبیین الحکم الفقهی للمنشطات.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • المنشطات
 • قاعدة لاضرر
 • قواعد الفقه
 • الفقه الشیعی
 • قانون الریاضة
 • مفهوم الضرر

به فایل کلی مقالات مراجعه نمایید.

 1. *قرآن کریم

  1. اکبرنژاد، علی. (1393). هورمون‌ها و داروها در ورزش. تهران: نرسی.
  2. انصاری، مرتضی. (1374). المکاسب. قم: اسماعیلیان.
  3. انصاری، مرتضی. (1405). فرائد الاصول. تحقیق سیدمهدی رجایی، قم: دارالقرآن الکریم.
  4. بجنوردی، سید محمد حسن. (1377). قواعد الفقهیه. قم: نشر الهادی.
  5. حبیبی نیا، اباذر. (1384). دوپینگ و داروهای محرک در ورزش. تهران: علم و ورزش.
  6. حلب چی، فرزین. (1380). دوپینگ سوءمصرف دارو در ورزش‌کاران. تهران: صور خاکیان.
  7. حیدری، سید کمال. (1420). لا ضرر و لاضرار من ابحاث سیدنا الاستاذ آیت‌الله‌العظمی الشهید محمدباقر الصدر. موسسة الامام الجواد7 للفکر و الثقافة.
  8. خویی، سید ابوالقاسم. (1407). الحج. قم: العلمیه.
  9. خویی، سید ابوالقاسم. (1413). مصباح الاصول. قم: داوری.
  10. سلامی، صادق. (1388). دایرة المعارف دوپینگ. تهران: تلاش.
  11. سیستانی، سید علی. (1414) قاعده لاضرر و لاضرار. قم: مکتبه آیت‌الله سیستانی.
  12. شیخ انصارى، مرتضی. المکاسب. چاپ سنگى.
  13. صدر، سیدمحمدباقر. (1420). قاعده لا ضرر و لاضرار. قم: دارالصادقین للطباعة و النشر.
  14. طباطبایی کربلایی، علی بن محمد علی. (1418). ریاض المسائل. قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
  15. طباطبایی، سید محمدحسین. (1378). المیزان. بی‌جا: امیرکبیر.
  16. عراقى، آقاضیاءالدین. (1418). قاعدة لا ضرر. تحقیق على کزازى، قم: بوستان کتاب.
  17. کاشی، علی؛ کارگر فرد، مهدی؛ سرلک، زهرا. (1388). مواد نیروزا: یافته‌ها تاثیرات و مضرات. تهران: جامعه‌نگر.
  18. کلینی، محمدبن یعقوب. (1407 ق). الکافی. تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  19. محقق داماد، سید مصطفی. (1366). قواعد فقه. چاپ دوم، تـهـران: چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  20. مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‌‌بن‌على. (1417). العناوین الفقهیة. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  21. مظلوم، علیرضا. (1396). تبیین قاعده لاضرر و لاضرار در مباحث فقهی. ماه‌نامۀ پژوهش ملل، دوره دوم(23)، 17-30.
  22. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1362). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتاب الاسلامی.
  23. نجفی خوانساری، موسی. (1418). منیة الطالب فی حاشیة المکاسب. قم: مؤسسة نشر الاسلامی جامعه مدرسین.
  24. وب‌سایت مدرسه‌ فقاهت به آدرس: https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/93/930714/
  25. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/doping