دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31، مقالات علمی پژوهشی، شهریور 1402، صفحه 1-260 
قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.63476.2446

سیدهادی جوادی؛ محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.61100.2295

محمدرضا علیزاده مقدم بیرکی؛ مجتبی الهی خراسانی