دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31، مقالات علمی پژوهشی، شهریور 1402، صفحه 1-260