دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، مقالات علمی پژوهشی، اسفند 1402، صفحه 1-240 
جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

صفحه 103-130

10.22034/jrj.2022.64069.2490

سید هادی نوروزیان امیری؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علیرضا ابراهیمی


تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع

صفحه 159-190

10.22034/jrj.2022.62972.2398

سید علی صداقت؛ محمود گنج بخش؛ غلامعلی معصومی نیا