دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، مقالات علمی پژوهشی، آذر 1402، صفحه 1-221 
شاخصه‌های شناخت روایات افتائی از تعلیمی

صفحه 35-68

10.22034/jrj.2022.64768.2534

سید محمدحسن موسوی مهر؛ محمد رضا جواهری؛ محمد جواد عنایتی راد؛ سید محمود صادق زاده طباطبائی


تأثیر دیدگاه‌های فقهی اخباریان بر عدم حضور اجتماعی زنان

صفحه 101-135

10.22034/jrj.2023.63490.2701

مریم مشهدی علی پور؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سیدمحمدعلی ایازی