موضوعات = خمس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 125-140

10.22081/jrj.2019.53120.1609

سید محمدوحید طبسی حائری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی