نویسنده = علیرضا هوشیار
تعداد مقالات: 4
1. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.51097.1428

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


2. بازکاوی اجتماع امر و نهی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-60

10.22081/jrj.2019.51067.1424

علیرضا هوشیار؛ حسن قنبری


4. ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-143

علیرضا هوشیار