نویسنده = مریم صباغی ندوشن
تعداد مقالات: 2
1. بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-63

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


2. واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-133

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری