نویسنده = مریم صباغی ندوشن
بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 45-63

10.22081/jrj.2017.65418

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 113-133

10.22081/jrj.2016.63452

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری