نویسنده = سیدعبدالرحیم حسینی
نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 193-230

10.22034/jrj.2022.61065.2291

محمّد حکیم؛ سیدعبدالرحیم حسینی؛ محمد ادیبی مهر


حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2018.66120

رضا پورصدقی؛ سیدعبدالرحیم حسینی