کلیدواژه‌ها = استصحاب
مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-57

10.22034/jrj.2020.55940.1883

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد


بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 31-53

10.22034/jrj.2019.52793.1583

محمد صدری ارحامی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 125-148

10.22081/jrj.2017.65421

طیبه بلوردی؛ محمدرضا علمی سولا


بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 57-68

10.22081/jrj.2016.20954

سید علی جبار گلباغی ماسوله