کلیدواژه‌ها = دادخواست ظنی و احتمالی
قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 173-194

10.22034/jrj.2020.54608.1715

حمید مؤذنی؛ محمدرضا کیخا