موضوعات = طهارت
بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 195-218

10.22034/jrj.2020.56241.1928

سیدمصطفی طباطبایی؛ حسن علیدادی سلیمانی


امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 141-162

10.22034/jrj.2019.51928.1512

سید محمود طباطبایی؛ ایوب اکرمی؛ محمد جواد عنایتی راد