بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 گروه فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22081/jrj.2019.51205.1439

چکیده

جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آن جایی که عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آنها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده، به دست آمد، بعضی از مواردی که از نگاه آنان حیله جایز محسوب می شوند، حیله شرعی نیستد؛ بلکه حیله لغوی و یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آنها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند، و برخی از مصادیقی که نامگذاری آنها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آنها با اهداف شرع و یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی‌شوند، حرامند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Research of Religious Trick in Shiite and Sunnite Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Taher Alimohammadi 1
  • Hossein naseri 2
1 Associate Professor at Ilam University
2 Department of Jurisprudence, Theology faculty, Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Permission or prohibition of certain Religious Tricks have briefly been accepted by Shiite and Sunnite Jurisprudence. Since it is necessary that the Decrees and Laws of a legal system not to be conflicted with its aims and goals, so the study of verification of this Decree ide est the permission of Religious Trick which is probably of incompatibility between Shiite and Sunnite Jurisprudence and religious purpose is of great importance. This research which is a descriptive_analytic article seeks to clarify and criticize the different standpoints of Islamic Jurisprudents_both Shiite and Sunny_ and concludes that some of the cases, which according to the Sunnite Jurisprudence, are permissible are not Religious Tricks but lexical tricks or transition of a religious Decree to another, though Granted accepting them as Religious Tricks does not cause any conflict with religious aims and goals. It must be noted that some of the referents which have been called religious Tricks rightfully are forbidden because of being contingency of real taboo or their opposition to religious goals or because they do not cause the transition of essence of the illegal Decree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Trick
  • Lexical Trick
  • Avoiding of an Illegal Act
  • Committing a Forbidden Act
  • Religious Goal

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 مهر 1398