سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: Mostafashirazi334@yahoo.com

2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ (نویسنده مسئول) رایانامه Abdolahi-k@um.ac.ir

3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد- مدیرکارگروه عفاف گرایی و تربیت جنسی دانشگاه فردوسی، ایران، رایانامه: saeedy@um.ac.ir

4 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: a.abedi@um.ac.ir

چکیده

ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته‌است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش‌های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می‌شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد.
حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می‌توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟
برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه‌ای جمع آوری کرده و آن‌ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Age of Sexual Influence on Children

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mostafa Fareshirazi 1
 • Karim Abdollahi nejad 2
 • Mahmoud Saeedee rezvani 3
 • Alireza Abedi sarasia 4
1 PhD Student in Jurisprudence and Principle of Islamic Law at Ferdowsi University of Mashhad - Iran
2 Professor of Jurisprudence and Principle of Islamic Law at Ferdowsi University of Mashhad - Iran.
3 Associate Professor at Ferdowsi University of Mashhad.
4 Assistant Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

One of the issues that has been considered in the category of sexual ‎education is the initial age of sexual influence on children. Educational ‎scientists have approached this issue with different approaches, principles, ‎and methods and are looking ‎for an answer to it. Finding an answer to this ‎question will solve this challenge of what stage of sexual education children should start with.‎ Now, the ‎main question of this study is whether, based on the jurisprudential and ‎inferential approach, it is possible to discover the age of sexual influence ‎on human beings from Qurʾānic texts and narrations and to state that ‎during this age children experience arousal‏ ‏and influence. To answer this ‎question, we have collected Qurʾānic texts and narrations related to this ‎issue through the library method and examined them under the opinions ‎of the jurists in an analytical-descriptive manner.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sexual Education
 • Discerning Children
 • Sexual Desire
 • Fiqh
 • ‎Sexual Influence
 • Second Childhood

عنوان مقاله [العربیة]

اضطراب الانحراف الجنسی عند الزوج وتأثیره على لزوم تمکین الزوجة

چکیده [العربیة]

یعتبر الاستمتاع الجنسی غیر المقبول شرعا نوعاً من الانحراف الجنسی من منظور الفقه، وإذا اعتاد الفرد على هذه العمل المنحرف؛ بحیث لا یتم إشباع الغریزة الجنسیة إلا من هذه الطریقة فقط ولا یستطیع ترکها عادةً؛ فهو یعتبر مصابا بمرض اضطراب الانحراف الجنسی. وبناء علیه حتى فی حالة وجود زواج شرعی، إذا کان الاستمتاع الجنسی یسبب العسر والحرج أو الضرر غیر المتعارف للشریک، فهو یعد انحرافا جنسیا، وإذا وصل إلى مرحلة العادة، یکون حالةً من اضطراب الانحراف الجنسی.تعد إصابة الرجل بمرض اضطراب الانحراف الجنسی من الحالات التی ترفع وجوب التمکین على الزوجة، ویسبب حرمان الزوج من حق إلزام الزوجة بالتمکین له.وتوضیح ذلک أنّ التمکین فی الاصطلاح الفقهی یعنی لزوم استجابة الزوجة جنسیا للزوج، ولا یحق لها مخالفة الاستمتاع الجنسی فی أی زمان ومکان، وهذا هو مقتضى عقد الزواج الذی یعنی الاستمتاع الجنسی للزوجین بکلّ مصادیقه، ولا یقتصر على حالة معینة، لکنّ یستثنى من إطلاق أدلة لزوم طاعة الزوج مصادیق خارجة عن المعاشرة بالمعروف نظراً لأنها تسبب الضرر أو الحرج، وعدم تمکین الزوجة فی هذه الحالة لا یسبب إطلاق وصف الناشزة علیها، ولا یحق للزوج المصاب بمرض اضطراب الانحراف الجنسی أن یلزم زوجته بتمکین عمل غیر متعارف یؤدی عادة إلى ضرر غیر مبرر أو حرج لا یطاق، وله حق المطالبة بالاستمتاع العرفی فقط.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • التمکین غیر المتعارف
 • الضرر
 • الحرج
 • اضطراب الانحراف الجنسی

در دست اقدام...

 1. * قرآن کریم، ترجمۀ فولادوند، محمدمهدی. (1388). قم: اسوه.

  1. ابن‌داود حلی، حسن‌بن علی. (1392ق). الرجال. نجف اشرف: المطبعة الحیدریة.
  2. ابن‌فارس، احمد. (بی‌تا). معجم مقاییس اللغة. تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب الإعلام الاسلامی.
  3. ابن‌منظور، محمد‌بن مکرم. (بی‌تا). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
  4. اراکی، ملا ابوطالب. (1420ق). شرح نجاة العباد. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
  5. اشتهاردی، علی‌پناه. (1417ق). مدارک العروة. تهران: دار الأسوة للطباعة.
  6. اصفهانی، سید ابوالحسن. (1422ق). وسیلة النجاة. قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  7. اصفهانی، محمدنقی رازی. (1427ق). تبصرة الفقهاء. قم: مجمع الذخائر الإسلامیة.
  8. انصاری، مرتضی‌بن محمدامین. (1415ق). کتاب الطهارة. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم.
  9. انصاری، مرتضی‌بن محمدامین. (1415ق). کتاب النکاح. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم.
  10. بحرانی آل عصفور، یوسف‌بن احمد. (1405ق). الحدائق الناضرة. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
  11. بحرانی، محمدسند. (1429ق). سندالعروة الوثقی. قم: مکتبة فدک.
  12. برقی، احمد‌بن محمد. (1342). الرجال. تهران: دانشگاه تهران.
  13. بستان ، حسین؛ شرف‌الدین، سید حسین؛ بختیاری، محمدعزیز. (1390). اسلام و جامعه شناسی خانواده. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  14. بهشتی، محمد. (1387). آرای دانشمندان در تعلیم و تربیت. تهران: سمت.
  15. ثابت، حافظ. (1385). تربیت جنسی در اسلام. قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
  16. جمعی از مؤلفان(1370)، مجله فقه اهل بیت، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.
  17. حائری، علی‌بن محمد. (1418ق). ریاض المسائل. قم: موسسة آل البیتb لإحیاء التراث.
  18. حر عاملی، محمد‌بن حسن. (1409ق). وسائل الشیعة. قم: مؤسسة آل البیتb لإحیاء التراث.
  19. حلی، حسن‌بن یوسف. (1417ق). خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال. بی‌جا: بی‌نا.
  20. حلی، حسن‌بن یوسف. (1427ق). تبصرة الفقهاء. قم: مجمع الذخائر الاسلامیة.
  21. خویی، ابوالقاسم. (1409ق). مبانی العروة الوثقی. قم: منشورات مدرسة دار العلم.
  22. خویی، ابوالقاسم. (1418ق). موسوعة الامام الخویی. قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی.
  23. راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد. (بی‌تا). مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دار القلم.
  24. زنجانی شبیری، سید موسی. (1419ق). کتاب النکاح. قم: مؤسسۀ پژوهشی رای پرداز.
  25. سبحانی، جعفر. (بی‌تا). نظام النکاح فی الشریعة السلامیة. قم: بی‌جا.
  26. سبزواری، عبدالأعلی. (1413ق). مهذّب الاحکام. قم: موسسة المنار.
  27. سیفی مازندرانی، علی‌اکبر. (1429ق). دلیل تحریرالوسیلة. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  28. شهید اول، محمد‌بن مکی. (1410ق). اللمعة الدمشقیة. بیروت: دار التراث.
  29. شهید ثانی، زین الدین‌بن علی. (بی‌تا). الروضة البهیة. قم: کتاب فروشی داوری.
  30. شهید ثانی، زین الدین‌بن علی. (1413ق). مسالک الأفهام. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.
  31. صدوق، محمد‌بن بابویه. (1413ق). من لایحضرالفقیه. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
  32. صیمری، مفلح‌بن حسن. (1420ق). غایة المرام. بیروت: دار الهادی.
  33. طباطبایی، محمدرضا. (1379). صرف ساده. قم: دار العلم.
  34. طوسی، محمد‌بن حسن. (1373). الرجال. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
  35. طوسی، محمد‌بن حسن. (بی‌تا). الفهرست. نجف: المکتبة الرضویة.
  36. علامه حلی، حسن بن یوسف. (1414). تذکرة الفقهاء. قم. انتشارات آل البیت.
  37. فقیهی، علی‌نقی. (1429). تربیت جنسی از منظر قرآن و حدیث. قم: دار الحدیث.
  38. فیومی، احمد‌بن محمد. (بی‌تا). المصباح المنیر. قم: دار الهجرة.
  39. قاسمی، حمیدمحمد. (1373). تربیت جنسی از دیدگاه اسلامی. بی‌جا، دفتر تبلیغات اسلامی.
  40. کاشف‌الغطاء، حسن‌بن جعفر. (1422ق). انوارالفقاهة. نجف: مؤسسة کاشف الغطاء.
  41. کرکندال، لستر. (1331). آموزش جنسی اطفال. ترجمۀ مهدی جلالی. تهران: فرانکلین.
  42. کرکی، علی‌بن حسین. (1414ق). جامع المقاصد. قم: مؤسسة آل البیتb لإحیاء التراث.
  43. کشی، محمد‌بن عمر. ( 1382). اختیارمعرفة الرجال. قم: مؤسسة آل البیتb لإحیاء التراث.
  44. لنکرانی، محمدفاضل. (1425ق). تفصیل الشریعة. قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهارb.
  45. مصطفوی، حسن. (بی‌تا). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. بیروت: دار الکتب العلمیة.
  46. مطهری، مرتضی. (بی‌تا). اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب. تهران: صدرا.
  47. مکارم شیرازی، ناصر. (1424ق). کتاب النکاح. قم: مدرسۀ امام علی‌بن ابی‌طالب8.
  48. نجاشی، احمد‌بن علی. (1365). الرجال. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
  49. نجفی، محمدحسن. (1404ق). جواهرالکلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  50. نراقی، احمد‌بن مهدی. (1415ق). مستندالشیعة، قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.
  51. نوری محدث، میرزاحسین. (بی‌تا). مستدرک الوسائل. بیروت: موسسة آل البیت  لإحیاء التراث.
  52. هاشمی، ریحانه. (1389). شیوه‌های کنترل غریزه جنسی از نظر اسلام. قم: بوستان کتاب.
  53. یزدی طباطبائی، محمدکاظم. (1414ق). العروة الوثقی. قم: کتاب‌فروشی داوری.
دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24
مقالات علمی پژوهشی
آذر 1400
صفحه 189-222
 • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 مرداد 1400