دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، مقالات علمی پژوهشی، آذر 1400، صفحه 1-250 
ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول

صفحه 39-70

10.22034/jrj.2020.57105.2014

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ بلال شاکری


قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم

صفحه 71-102

10.22034/jrj.2020.56064.1902

عبدالله عصمتی یحیی آبادی؛ سید محمدحسن موسوی مهر


سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

صفحه 189-222

10.22034/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا