دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، مقالات علمی پژوهشی، خرداد 1400، صفحه 1-208 
معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

صفحه 7-34

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

صفحه 35-57

10.22034/jrj.2020.55940.1883

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد


فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

صفحه 97-131

10.22034/jrj.2020.55706.1852

غلامعلی معصومی نیا؛ سید صادق طباطبائی نژاد