موضوعات = تعارض ادله
تعداد مقالات: 1
1. ترجیح روایت به سبب احدثیت

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-38

10.22081/jrj.2019.51764.1496

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده