نویسنده = محمد امامی
ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه»

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 69-102

10.22034/jrj.2023.65592.2593

مصطفی امیری؛ محمد امامی؛ محمد حسن قاسمی؛ محمد علی وطن دوست


مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 133-160

10.22034/jrj.2022.63447.2444

محمد امامی؛ حجت پولادین طرقی؛ محمد جواد محمدی مقدم؛ محسن فرح زاد


باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 101-117

10.22034/jrj.2018.66148

محمد امامی؛ غلامرضا یزدانی