نویسنده = رضا پورصدقی
ملازمه بین اذن و عدم ضمان

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2019.51778.1493

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی


حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2018.66120

رضا پورصدقی؛ سیدعبدالرحیم حسینی