کلیدواژه‌ها = ضمان
ملازمه بین اذن و عدم ضمان

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2019.51778.1493

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی


صحت شرط رهن در عقد ضمان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-120

10.22034/jrj.2019.51398.1457

غلامرضا یزدانی


مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 65-97

10.22081/jrj.2017.65419

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی