کلیدواژه‌ها = علم عرفی
مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 197-218

10.22034/jrj.2020.56030.1897

حمید مؤذنی بیستگانی؛ محمدرضا کیخا


مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 91-118

10.22081/jrj.2017.64525

ابوالفضل علیشاهی؛ ابوالحسن بختیاری؛ محسن تسلیخ