موضوعات = حدود
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 95-121

10.22034/jrj.2020.67347

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


2. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-165

10.22034/jrj.2019.67030

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر