موضوعات = حدود
ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه»

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 69-102

10.22034/jrj.2023.65592.2593

مصطفی امیری؛ محمد امامی؛ محمد حسن قاسمی؛ محمد علی وطن دوست


بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 95-121

10.22034/jrj.2020.67347

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 143-165

10.22034/jrj.2019.67030

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر