نویسنده = غلامرضا یزدانی
صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 125-149

10.22034/jrj.2019.52174.1539

غلامرضا یزدانی


صحت شرط رهن در عقد ضمان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-120

10.22034/jrj.2019.51398.1457

غلامرضا یزدانی


باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 101-117

10.22034/jrj.2018.66148

محمد امامی؛ غلامرضا یزدانی


ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 113-139

10.22081/jrj.2018.66015

حمیدرضا موسوی پور؛ غلامرضا یزدانی