کلیدواژه‌ها = خبر واحد
امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 29-52

10.22034/jrj.2019.50527.1381

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی