موضوعات = بیع (تجارت)
تعداد مقالات: 4
2. فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55706.1852

سید صادق طباطبائی نژاد؛ علی معصومی نیا


3. ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.54278.1690

لقمان رضانژاد؛ محمد رسول آهنگران


4. ملازمه بین اذن و عدم ضمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2019.51778.1493

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی