موضوعات = بیع (تجارت)
فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-131

10.22034/jrj.2020.55706.1852

غلامعلی معصومی نیا؛ سید صادق طباطبائی نژاد


ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 195-220

10.22034/jrj.2020.54278.1690

محمد رسول آهنگران؛ لقمان رضانژاد


ملازمه بین اذن و عدم ضمان

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2019.51778.1493

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی