نویسنده = محمدحسن حائری
تعداد مقالات: 4
1. بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-63

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


2. واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-133

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری


3. نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه»

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-96

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ زهرا سادات احمدی سلیمانی


4. تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-29

عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری؛ سیدمهدی نریمانی زمان آبادی