نویسنده = حسین صابری
تعداد مقالات: 5
1. رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-61

مصطفی بیگدلی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین صابری


2. بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-53

محمد صدری ارحامی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


3. تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-101

مژده سادات ابراهیمی؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین صابری


4. حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-115

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری؛ حسین صابری


5. بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-63

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری