نویسنده = محمدرضا کیخا
عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها

دوره 10، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2024.76082

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی


تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 133-160

10.22034/jrj.2020.54625.1716

محمدرضا کیخا؛ حمید مؤذنی


قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 173-194

10.22034/jrj.2020.54608.1715

حمید مؤذنی؛ محمدرضا کیخا


مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 197-218

10.22034/jrj.2020.56030.1897

حمید مؤذنی بیستگانی؛ محمدرضا کیخا


تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 103-126

10.22034/jrj.2018.66151

مهدیه غنی زاده؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی