نویسنده = حمید مؤذنی بیستگانی
تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 133-160

10.22034/jrj.2020.54625.1716

محمدرضا کیخا؛ حمید مؤذنی


قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 173-194

10.22034/jrj.2020.54608.1715

حمید مؤذنی؛ محمدرضا کیخا


مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 197-218

10.22034/jrj.2020.56030.1897

حمید مؤذنی بیستگانی؛ محمدرضا کیخا