موضوعات = فقه سیاسی
جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 159-182

10.22034/jrj.2023.65281.2571

محمدتقی فخلعی؛ حسن حسینی یار؛ علیرضا عابدی سرآسیا


فلسفه فقه سیاسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 69-98

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده