موضوعات = فقه سیاسی
رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22034/jrj.2022.61611.2320

مهدی نارستانی؛ محسن برهانی


فلسفه فقه سیاسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 69-98

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده