موضوعات = نکاح
بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه

دوره 8، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 161-197

10.22034/jrj.2022.63657.2460

البرز محقق گرفمی؛ رضا حق پناه؛ سید علی دلبری


قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 71-102

10.22034/jrj.2020.56064.1902

عبدالله عصمتی یحیی آبادی؛ سید محمدحسن موسوی مهر


اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 137-164

10.22034/jrj.2020.55349.1812

مهدی محمدی نسب؛ جواد حبیبی تبار


بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 105-124

10.22034/jrj.2019.51649.1485

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی


تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 77-101

10.22034/jrj.2018.51307.1450

مژده سادات ابراهیمی؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین صابری