دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، صفحه 1-162 (بهار 1396) 
4. بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق

صفحه 45-63

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری