دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، صفحه 1-176 (تابستان 96) 
3. جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها

صفحه 33-56

نعمت الله دالوند؛ امان الله علیمرادی؛ محمد علی حیدری


5. تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف

صفحه 81-107

مهدی دهقان؛ ابوالفضل علیشاهی؛ عبداله بهمن پوری


7. مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی

صفحه 135-161

محمد نظری ندوشن؛ اردوان ارژنگ