کلیدواژه‌ها = حجیت
اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض

دوره 8، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 43-73

10.22034/jrj.2021.61737.2335

عباسعلی سلطانی؛ مرتضی نوروزی؛ حسین ناصری مقدم


مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 91-118

10.22081/jrj.2017.64525

ابوالفضل علیشاهی؛ ابوالحسن بختیاری؛ محسن تسلیخ