نویسنده = عباسعلی سلطانی
قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 63-100

10.22034/jrj.2022.63476.2446

سیدهادی جوادی؛ محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض

دوره 8، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 43-73

10.22034/jrj.2021.61737.2335

عباسعلی سلطانی؛ مرتضی نوروزی؛ حسین ناصری مقدم


بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 163-194

10.22034/jrj.2019.53083.1608

خسرو اسفهبدی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی قبولی درافشان


رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 35-61

10.22034/jrj.2019.49101.1264

مصطفی بیگدلی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین صابری


تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-39

10.22034/jrj.2018.49340.1283

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 37-63

10.22081/jrj.2018.65589

سید جمال احمدی روئین؛ حسین ناصری مقدم؛ عباسعلی سلطانی


مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 99-124

10.22081/jrj.2017.65420

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی


تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-29

10.22081/jrj.2016.22676

عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری؛ سیدمهدی نریمانی زمان آبادی