موضوعات = فقه نظام ساز (نظامات فقهی)
تعداد مقالات: 2
1. نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-59

10.22034/jrj.2020.69290

علی خلف خانی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدیوسف علوی وسوقی