موضوعات = فقه نظام ساز (نظامات فقهی)
منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 153-188

10.22034/jrj.2020.57707.2061

علی الهی خراسانی؛ تکتم لعل نامی


ساختار فقه تمدّنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 99-132

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی


نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-59

10.22034/jrj.2020.69290

علی خلف خانی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدیوسف علوی وسوقی