دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، صفحه 9-154 
5. بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده

صفحه 69-89

محمدرضا حائری زاده مقدم؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ حسین ناصری مقدم


6. مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن

صفحه 91-118

ابوالفضل علیشاهی؛ ابوالحسن بختیاری؛ محسن تسلیخ


7. درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی

صفحه 119-154

صالح منتظری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد