دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، صفحه 1-187 
3. تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه

صفحه 31-57

احمد مروارید؛ محمدصادق علمی سولا؛ مرتضی مدرس غروی


9. Abstract

صفحه 152-158