موضوعات = فقه سیاست و حکومت
احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 189-220

10.22034/jrj.2020.58533.2122

مهدی نوریان؛ زهرا سادات نجم آبادی


فلسفه فقه سیاسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 69-98

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده


ساختار فقه تمدّنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 99-132

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی


بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-116

10.22034/jrj.2019.52307.1550

سید مهدی مرویان حسینی؛ محمد تقی فخلعی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان