موضوعات = فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)
جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/jrj.2022.64069.2490

سید هادی نوروزیان؛ یوسف علوی وثوقی؛ علیرضا ابراهیمی


تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 207-246

10.22034/jrj.2022.60049.2234

مصطفی امیری؛ محمدعلی وطن دوست؛ رضا حق پناه


موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 143-165

10.22034/jrj.2019.67030

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر