دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، بهار 1399، صفحه 1-210 
2. واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

صفحه 7-33

10.22081/jrj.2019.53393.1630

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی