موضوعات = فقه معاملات (تجارت)
اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 143-171

10.22034/jrj.2020.55096.1785

حمید مسجد سرائی؛ محمدحسن نجاری


فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-131

10.22034/jrj.2020.55706.1852

غلامعلی معصومی نیا؛ سید صادق طباطبائی نژاد


مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 132-164

10.22034/jrj.2020.54990.1766

محسن خردمند؛ احسان مهرکش


تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 165-194

10.22034/jrj.2020.55103.1797

جعفر زنگنه شهرکی؛ علی حسین پور


ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 195-220

10.22034/jrj.2020.54278.1690

محمد رسول آهنگران؛ لقمان رضانژاد