موضوعات = فقه معاملات (تجارت)
تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 159-190

10.22034/jrj.2022.62972.2398

سید علی صداقت؛ محمود گنج بخش؛ غلامعلی معصومی نیا


مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 133-160

10.22034/jrj.2022.63447.2444

محمد امامی؛ حجت پولادین طرقی؛ محمد جواد محمدی مقدم؛ محسن فرح زاد


تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 161-192

10.22034/jrj.2022.61417.2306

سید علی صداقت؛ محمود گنج بخش؛ غلامعلی معصومی نیا


نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 193-230

10.22034/jrj.2022.61065.2291

محمّد حکیم؛ سیدعبدالرحیم حسینی؛ محمد ادیبی مهر


اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 143-171

10.22034/jrj.2020.55096.1785

حمید مسجد سرائی؛ محمدحسن نجاری


فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-131

10.22034/jrj.2020.55706.1852

غلامعلی معصومی نیا؛ سید صادق طباطبائی نژاد


مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 132-164

10.22034/jrj.2020.54990.1766

محسن خردمند؛ احسان مهرکش


تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 165-194

10.22034/jrj.2020.55103.1797

جعفر زنگنه شهرکی؛ علی حسین پور


ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 195-220

10.22034/jrj.2020.54278.1690

محمد رسول آهنگران؛ لقمان رضانژاد