کلیدواژه‌ها = فقه
تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.58473.2119

سعید ضیایی فر


فلسفه فقه سیاسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 69-98

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده


سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-222

10.22034/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 151-179

10.22034/jrj.2019.53325.1632

احمد مبلغی؛ محسن واثقی؛ محمد مهریار


در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 121-146

10.22034/jrj.2019.50270.1357

محمد شیبانی؛ محسن جهانگیری کلوخی؛ سیدعلی اصغر حسینی