موضوعات = امارات و ادله اجتهادی
معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-34

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 35-66

10.22034/jrj.2020.55017.1769

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی


امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 29-52

10.22034/jrj.2019.50527.1381

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی


عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 161-184

10.22034/jrj.2019.51071.1425

سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری؛ مهدی شوشتری


هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 27-52

10.22034/jrj.2019.51787.1495

حسین فرزانه؛ رضا حق پناه؛ محمد امامی


بازکاوی اجتماع امر و نهی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-60

10.22034/jrj.2019.51067.1424

علیرضا هوشیار؛ حسن قنبری