موضوعات = روش شناسی فقه و اصول
نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 7-40

10.22034/jrj.2022.60186.2244

علی رحمانی؛ احمد مبلغی؛ مجتبی الهی خراسانی


موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 137-162

10.22034/jrj.2021.59695.2214

محمد علی خادمی کوشا؛ محمود عبداللهی


روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 33-60

10.22034/jrj.2020.54972.1764

حجت الله بیات


مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 137-167

10.22034/jrj.2020.56229.1927

ابوالقاسم علیدوست ابرقویی؛ محمد جواد لطفی


شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 169-195

10.22034/jrj.2020.56638.1965

محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی


مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 197-218

10.22034/jrj.2020.56030.1897

حمید مؤذنی بیستگانی؛ محمدرضا کیخا


ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 221-251

10.22034/jrj.2020.55765.1858

عبدالحمید واسطی


فرآیند حکم‌شناسی در استنباط

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-292

10.22034/jrj.2020.56635.1964

سید محمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست


یادداشت: اولویت های جستار

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 7-11

مهدی مهریزی