موضوعات = اصول عملیه و ادله فقاهتی
تعداد مقالات: 7
1. معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


2. مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55940.1883

احمد محمدی؛ زهرا وطنی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد


3. بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 105-124

10.22034/jrj.2019.51649.1485

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی


5. امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 141-162

10.22034/jrj.2019.51928.1512

سید محمود طباطبایی؛ ایوب اکرمی؛ محمد جواد عنایتی راد


6. بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 125-140

10.22034/jrj.2019.53120.1609

سید محمدوحید طبسی حائری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی