تعداد مقالات: 191

مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
1. Full Text articles

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-306

10.22020/jrj.2021.70999


10. یادداشت سردبیر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 9-14

10.22081/jrj.2017.65460


11. تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-39

10.22034/jrj.2018.49340.1283

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


13. اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2018.66152

مجتبی الهی خراسانی؛ امیر زاهدی


15. واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2019.51780.1494

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری


16. ترجیح روایت به سبب احدثیت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2019.51764.1496

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده


19. یادداشت: اولویت های جستار

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 7-11

مهدی مهریزی


20. واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-33

10.22034/jrj.2019.53393.1630

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی


24. معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-34

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


25. نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-40

10.22034/jrj.2020.53315.1627

علیرضا عابدی سرآسیا؛ سیده رقیه حسینی