تعداد مقالات: 168
مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
1. Full Text articles

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-306


3. Full Text articles

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-239

10.220110/jrj.2021.69776


5. Full Text articles

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-1

10.22010/jrj.2021.70144


8. یادداشت سردبیر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-14

10.22081/jrj.2017.65460


9. نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.53315.1627

علیرضا عابدی سرآسیا؛ سیده رقیه حسینی


11. اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2018.66152

مجتبی الهی خراسانی؛ امیر زاهدی


13. واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2019.51780.1494

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری


14. ترجیح روایت به سبب احدثیت

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2019.51764.1496

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده


17. یادداشت: اولویت های جستار

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-11

مهدی مهریزی


18. واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-33

10.22034/jrj.2019.53393.1630

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی


22. معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 7-34

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


23. تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-29

10.22081/jrj.2016.22676

عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری؛ سیدمهدی نریمانی زمان آبادی


25. تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-31

10.22081/jrj.2017.64483

محمد صادقیان هــــرات؛ مهدی قاسمی