مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.58473.2119

سعید ضیایی فر


استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2020.58924.2160

اباذر افشار؛ محمد رسول آهنگران؛ مهدی موحدی نیا


نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 7-40

10.22034/jrj.2022.60186.2244

علی رحمانی؛ احمد مبلغی؛ مجتبی الهی خراسانی


یادداشت سردبیر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 9-14

10.22081/jrj.2017.65460


تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-39

10.22034/jrj.2018.49340.1283

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2018.66152

مجتبی الهی خراسانی؛ امیر زاهدی


واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2019.51780.1494

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری


ترجیح روایت به سبب احدثیت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2019.51764.1496

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده


یادداشت: اولویت های جستار

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 7-11

مهدی مهریزی


واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-33

10.22034/jrj.2019.53393.1630

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی