موضوعات = اصول فقه
اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض

دوره 8، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2021.61737.2335

مرتضی نوروزی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم


تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 37-66

10.22034/jrj.2022.63306.2428

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2020.58924.2160

اباذر افشار؛ محمد رسول آهنگران؛ مهدی موحدی نیا


ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 39-70

10.22034/jrj.2020.57105.2014

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ بلال شاکری


نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-40

10.22034/jrj.2020.53315.1627

علیرضا عابدی سرآسیا؛ سیده رقیه حسینی


معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-34

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-57

10.22034/jrj.2020.55940.1883

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد


قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 35-66

10.22034/jrj.2020.55017.1769

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی


امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 29-52

10.22034/jrj.2019.50527.1381

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی


بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 105-124

10.22034/jrj.2019.51649.1485

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی


بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 125-140

10.22034/jrj.2019.53120.1609

سید محمدوحید طبسی حائری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 141-162

10.22034/jrj.2019.51928.1512

سید محمود طباطبایی؛ ایوب اکرمی؛ محمد جواد عنایتی راد


عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 161-184

10.22034/jrj.2019.51071.1425

سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری؛ مهدی شوشتری


هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 27-52

10.22034/jrj.2019.51787.1495

حسین فرزانه؛ رضا حق پناه؛ محمد امامی


ترجیح روایت به سبب احدثیت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2019.51764.1496

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده


بازکاوی اجتماع امر و نهی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-60

10.22034/jrj.2019.51067.1424

علیرضا هوشیار؛ حسن قنبری


بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 57-68

10.22081/jrj.2016.20954

سید علی جبار گلباغی ماسوله