موضوعات = رویکردهای فقه و اصول
رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22034/jrj.2022.61611.2320

مهدی نارستانی؛ محسن برهانی


جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 159-182

10.22034/jrj.2023.65281.2571

محمدتقی فخلعی؛ حسن حسینی یار؛ علیرضا عابدی سرآسیا


تأثیرات متقابل فقه و اخلاق

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 77-106

10.22034/jrj.2019.52466.1558

فاطمه قائدی بارده؛ عبدالله امیدی فرد؛ حمیده عبداللهی


منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 153-188

10.22034/jrj.2020.57707.2061

علی الهی خراسانی؛ تکتم لعل نامی


بازکاوی حدیث رفع

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 35-68

10.22034/jrj.2021.58226.2100

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


فلسفه فقه سیاسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 69-98

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده


ساختار فقه تمدّنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 99-132

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی


ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 39-70

10.22034/jrj.2020.57105.2014

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ بلال شاکری


شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 165-188

10.22034/jrj.2020.57158.2020

محمدصادق فاضل؛ فاطمه اردشیری


سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-222

10.22034/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-59

10.22034/jrj.2020.69290

علی خلف خانی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدیوسف علوی وسوقی


تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-52

10.22034/jrj.2018.66144

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی؛ محمد تقی فخلعی